Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadromuz ile;

-İşçi-işveren uyuşmazlıkları

-Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

-Maddi-manevi tazminat

-Borç-alacak ilişkisi

-Sigorta koop. Sorumluluğu- zarar tazmini

-Mal rejimi

-Nafaka

-Kira alacağı

-Zarar tazmini

-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık

-Hisse devri

-Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar

-Miras taksimi

-Ortaklığın feshi

-Tahliye

-Tapu iptali ve tescil

-Ön alım hakkının kullanılması

-Taşınmaz taksimi

-Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık

-Taşınmaz devri

-Ticari ortaklıktan ayrılma

-Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar

-Yerine getirme

-Taşınır devri

-Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık

-Aile hukuku (nişan bozulması)

-Ecrimisil- meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

-Haksız el atmanın önlenmesi- eski haline getirme

-Maddi-manevi tazminat

-Katılma alacağı

-Taşınır iadesi

-Tazminat ihtilafının giderilmesi

-Diğer davalar (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda)

gibi uyuşmazlıklarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti verilmektedir.