Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize; -Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, -Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni […]

Şirketler Hukukuna Dair İhtilaflar ve Ortaklar arası İhtilaflar

Büromuz; -Şirket genel kurul toplantılarının yapılması -Sermaye artırımları/indirimleri -Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık -Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık -İrtibat bürolarının kurulması -Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler -Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence) gibi konularda gerek Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde öğretim görevlisi danışmanlarımızla gerekse de arabuluculuk sıfatına haiz avukatlarımız ile uyuşmazlığın ortaya çıkmasına […]

Rekabet Hukuku

-Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık -Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları -Global çapta pişmanlık başvuruları desteği -Birleşme, devralma ve ortak girişimler -Rekabet hukuku danışmanlığı gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, […]

Özelleştirme ve Kamu İhaleleri

Müvekkillerimize, özelleştirme ve kamu ihalelerine hazırlık, ihale süreçlerinin yönetilmesi, gerekli hukuki incelemelerin yapılmasında, ihale dosyası ve belgelerinin hazırlanmasında gerekli hukuki yardım ve destek sağlamakta ve bu konulardaki adli ve idari işlemlerle ilgili olarak uluslararası ve yerel yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca müvekkil şirket çalışanlarına özelleştirme ve kamu ihale mevzuatına dair eğitimler düzenlemekteyiz.

Kurumsal Yönetim

Şirketlerin ihtiyaç duydukları her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi; Sözleşmelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve revize edilmesi, sözleşme müzakerelerine etkin olarak katılım sağlanarak sözleşmenin imza safhasının tamamlanması; Birleşme ve devralma süreçlerinin baştan sona yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunlara ek olarak, müvekkil şirketler için kurum içi politikaların, etik kuralların, iç yönergelerin hazırlanması, uluslararası grup şirketlerinin politikalarının uygulanması […]

Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik

-KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, -İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması, -Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri […]

Kişisel temsil ve Medeni Hukuk İhtilafları

Büromuz her türdeki ölüme bağlı tasarrufların mevzuata ve Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde hazırlanması, mevcut vasiyetnamenin iptali veya değiştirilmesi, mülkiyete ilişkin işlemler, mirasın intikaline ilişkin işlemler ile mirasın reddi gibi hususların da dâhil olduğu benzeri her türlü miras hukukuna ilişkin konularda müvekkillerine hukuki destek olmaktadır. Boşanma, çocuk velayeti ve evlat edinme konuları da dâhil olmak […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-Müzakerelere de katılmak dahil olmak üzere Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması -Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh yolu ile çözümlenmesi -İş akdinin feshi veya işten çıkarma konularında yasal sürecin takibi -İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması -İşyerinin sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata […]

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda; -Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması -İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi -Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü -Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü vb. konularda avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Davaları

-Tapu davaları ve kayıt düzeltme, iptal ve tescil davaları -İstihkak davaları -Kamulaştırma davaları -Kira bedeli tespiti ve tahliye davaları -İzale-i Şuyu davaları ile özellikle ipoteğin fekkine ilişkin gayrimenkul hukukuna ait ihtilaflarda müvekkillerimizin maddi ve manevi zarara uğramalarını engelleyecek şekilde davanın ilk aşamasında tedbir kararları alınarak uzman ekibimizle başarılı bir neticelendirilmektedir. Ortaklarımız, hukuk müşavirlerimiz ve yardımcı […]